Vaknieuws

Belangrijkste maatregelen tweede steunpakket

De coronacrisis trekt een zware wissel op Nederland. De economie is in het afgelopen kwartaal flink gekrompen. Wat er de komende maanden en jaren precies gaat gebeuren blijft onzeker. Tegen deze achtergrond heeft het Kabinet besloten de diverse maatregelen uit het eerste noodpakket met drie maanden te verlengen.

De belangrijkste maatregelen in dit tweede steunpakket zijn de volgende:

NOW-regeling 2.0 

 1. NOW regeling blijft bestaan, nieuwe aanvraag vanaf 6 juli 2020. De aanvraag moet voor 7 september 2020 worden ingediend. Wij adviseren u om de aanvraag niet te vroeg in te dienen (als dit qua liquiditeit kan), u heeft dan namelijk een beter beeld van de omzetdaling.
   
 2. Referentiemaand: voor de NOW regeling 2.0 wordt het loon gerelateerd aan het loon in maart 2020 (in plaats van januari 2020).
   
 3. De omzetdaling in juni, juli en augustus 2020 moet ten minste 20% zijn.
   
 4. Net als bij NOW 1.0 geldt dat de subsidie die ondernemers in het kader van coronacrisis ontvangen (zoals Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB /TOGS) als omzet meetellen.
   
 5. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
   
 6. Speciale regeling voor seizoensbedrijven die in maart 2020 een hogere loonsom hebben dan in januari 2020. Verder nog een aanpassing voor seizoensbedrijven (strandexploitatie/ evenementen etc.) waarvan bij eerste NOW aanvraag de loonsom maart t/m mei hoger is dan 3 maal loonsom januari.
   
 7. Werkgever met geen loonkosten in januari 2020 en wel loonkosten in maart 2020 komen ook voor de (eerste) NOW regeling in aanmerking.
   
 8. Verhoging opslag NOW regeling 2.0 van 30% naar 40%. Hierdoor derhalve compensatie voor andere kosten naast loonkosten om werkgelegenheid behoud nog meer te stimuleren.
   
 9. Als u een NOW aanvraag heeft gedaan kunnen uw naam (en de verleende voorschotten) openbaar worden gemaakt. Dit zal vanaf eind juni 2020 op de internetsite van het UWV geschieden.
   
 10. Als u een bedrijf heeft overgenomen komt er een speciale regeling. Nadere uitwerking volgt nog.
   
 11. Ook bedrijven die voor 1 februari 2020 zijn gestart kunnen gebruik maken van de NOW regeling.
   
 12. Accountantsverklaring wordt verplicht als de NOW subsidie €100.000 of meer heeft bedragen. Bij een voorschot boven de € 20.000 of een eindafrekening boven de € 25.000 moet een derdeverklaring komen die de omzetdaling bevestigd.
   
 13. Aanvragen voor NOW 1.0 regeling moeten voor 5 juni 2020 zijn ingediend en dus niet voor 31 mei 2020.
   
 14. Als er in januari 2020 een dertiende maand is uitbetaald geldt deze niet voor de uiteindelijke loonsom. Of dit ook voor bonussen zal gelden is onduidelijk.
   
 15. Als gebruik wordt gemaakt van NOW 2.0 mogen er in 2020 geen bonussen, dividenden worden uitgekeerd en/of aandelen worden ingekocht. Dit geldt enkel voor bonussen/ dividenden aan de directie of het bestuur. Reguliere bonussen aan werknemers zijn wel toegestaan.
   
 16. Als u gebruikt maakt van de NOW 2.0 moet u werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Voor de scholingskosten komt in juli 2020 een subsidie (NL leert door).
   
 17. De omscholing zelf is geen onderdeel van NOW 2.0, de inspanningsverplichting van de werkgever om hun werknemers te stimuleren is dat wel.
   
 18. Ontslag i.v.m. bedrijfseconomische redenen wordt onder de NOW 2.0 niet meer gestraft, de NOW wordt - i.v.m. een lager loon - wel verlaagd. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers (door bedrijfseconomische omstandigheden) is overleg met de vakbond verplicht. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.

TOZO 2.0 regeling

 1. De TOZO regeling wordt verlengd met 3 maanden.
   
 2. De TOZO 2.0 regeling kunt u vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 aanvragen.
   
 3. Er gaat voor TOZO 2.0 wel een partner inkomenstoets gelden. Het inkomen van de partner wordt derhalve meegenomen bij de beoordeling of een ondernemer recht heeft op de TOZO 2.0 . Bij inkomen boven het sociale minimum is er geen recht op een uitkering.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

 1. Er was een eenmalige tegemoetkoming getroffen sectoren (TOGS) van € 4.000 voor bedrijven met vastgestelde SBI codes. Aanmelding voor deze regeling kan nog tot 27 juni a.s.
   
 2. Er komt een nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk.
   
 3. De hard geraakte sectoren (horeca, recreatie, sportscholen, evenementen etc….) krijgen bij deze nieuwe regeling een tegemoetkoming voor hun vaste lasten (vanaf juni 2020) tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing.
   
 4. De hoogte is afhankelijk van de omzetderving, hoogte vaste lasten en de omvang van de onderneming.
   
 5. De werkgever mag maximaal 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
   
 6. De onderneming moet een omzetverlies hebben van 30%.

Belastingmaatregelen 2.0

 1. Uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 september 2020, deze regeling ziet op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
   
 2. Boetes hoeven niet te worden betaald.
   
 3. Uitstel wordt verkregen mits er geen bonussen en dividenden worden uitgekeerd in 2020 (ook geen inkoop van eigen aandelen).
   
 4. Versoepeling urencriterium wordt verlengd.
   
 5. Betaalpauze hypotheek blijft tot 1 september 2020 in stand.

Overige maatregelen 2.0 corona pakket

 1. Krediet verruimingsregelingen lopen door, dit geldt voor de BMKB, GO, KKC, Qredits en COL -regelingen. De budgetten voor merendeel van deze regelingen worden verhoogd.


Links naar bronnen tweede corona maatregelen:

Overige maatregelen corona 2.0

Wijziging NOW regeling noodpakket 2.0

TOZO regeling 2.0


Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van ons kantoor.Neem contact met ons op


Novens nieuws

Lemmers kan u helpen met o.a.